DOI: 10.5281/zenodo.6965728

Introducció

En aquest article proporcionem una sèrie de documents amb la finalitat de donar les eines per fer un diari d’aprenentatge i avaluar, tant el diari com el treball fet. També es donen documents per fer el diari en el cas que es treballi en equip i la seva avaluació, tant del diari com del treball fet. Per tant, s’in­clouen diversos documents que contenen instruccions pels alumnes i fulls de càlcul per a l’ava­luació del professorat. L’avaluació no comporta la utilització de totes les eines que presentem, ja que només farem servir les que ens interessin.

Aquests documents només són una proposta que podrem utilitzar, modificar o fer-los servir com a guia.

Diaris d’aprenentatge

Un diari d’aprenentatge és un objecte on l’alumnat enregistra periòdicament les seves expe­riències en el procés d’aprenentatge. Tot i que el més habitual és que sigui alguna mena de docu­ment amb text, no hi ha cap inconvenient en què estigui format per àudio (podcast) o vídeo, sempre que es res­pecti el marc temporal en la seva construcció.

En un diari d’aquest tipus, l’alumnat expressa les dificultats que té, allò que més o menys li agrada, els problemes que pot tenir amb els companys, etc. La diferència entre els dos tipus de dia­ris que proposem, l’individual per al treball en solitari i el de l’equip pel treball amb els companys, és el ti­pus de reflexió que se’ls proposa. Tot i que no es dona una estructura fixa sinó més aviat una sèrie d’idees per reflexionar i a on agafaran les que prefereixin en cada moment.

Individual

Aquest diari és per fer a la classe quan no es treballa cooperativament o en equips. El seu ob­jectiu és que l’alumnat sigui conscient de com porta la matèria i si li cal prendre cap mena d’acció per evi­tar endarrerir-se.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari individual
Què hem fet avui? Aspectes en què tinc més dificultats. Quins dubtes tinc i què puc fer per resoldre’ls. Aspectes que més/menys m’han agradat. He ajudat als companys o m’han ajudat ells. Porto el meu treball al dia?

Tenim la descripció completa en l’arxiu de text amb format ODT: «Instruccions per al diari d’aprenentatge individual.odt».

Treball en equip

El treball amb companys requereix altres competències i habilitats que quedaran reflectides en aquest document d’avaluació del treball en equip. A la següent taula tenim les propostes per aquest diari.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari de treball en equip1
He contribuït al progrés del grup? He estat responsable amb les tasques que per acord ens assignem? He acabat les tasques que tenia assignades? Hem arribat a temps segons les pautes donades pel professor/a? En aquest grup per a mi ha estat difícil… Com puc fer perquè la tasca del meu equip sigui més eficient? Què és el que hem fet especialment bé com a equip de feina? Què és el que he de millorar?

Podrem trobar les instruccions pels alumnes al document de text en format ODT: «Instruccions per al diari d’aprenentatge d’un treball en grup.odt».

Avaluació

Els diaris d’aprenentatge dels alumnes es presenten com una eina molt valuosa per fer una avalua­ció formadora i formativa.

Avaluació formadora

Escrivint el que l’alumne fa diàriament li fa prendre consciència de per què ho fa i quines mancan­ces i fortaleses té. La reflexió periòdica, que pot ser diària, setmanal o amb una altra perio­dicitat, sobre allò que està fent en aquell moment, ajuda a la seva autoregulació. Per tant, aquesta avalua­ció és el mateix diari.

Avaluació formativa

No només l’alumnat pot prendre decisions sobre el seu aprenentatge basant-se en la reflexió sobre la seva marxa docent, sinó també el professorat. Amb l’anàlisi d’aquests diaris té una infor­mació molt més propera i actualitzada dels seus alumnes que li permetrà prendre decisions amb un conei­xement de causa molt superior sobre les necessitats que té el seu alumnat.

Per fer aquest tipus d’avaluació proposem una rúbrica d’un sol punt per avaluar el seu diari, on es pot redactar el procés de l’alumne amb una doble finalitat. En primer lloc, perquè el professo­rat co­negui millor l’alumnat per prendre les decisions que calguin. En segon lloc, per retornar-li amb les anotacions del professor i que pugui millorar en el seu aprenentatge. La rúbrica la trobarem a l’arxiu de full de càlcul en format ODS: «Rúbrica d’un sol punt_ Diari d’aprenentatge.ods».

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de la rúbrica d’un sol punt. «Rúbrica d’un sol punt_ Diari d’aprenentatge.ods»

A més d’aquesta rúbrica hem afegit una escala de valoració amb els mateixos criteris, però on dona­rem una puntuació en lloc de redactar les observacions. Aquest sistema és més ràpid i senzill, però aporta menys in­formació que la rúbrica d’un sol punt. L’escala la trobarem a l’arxiu de full de càlcul en format ODS: «Escala de valoració del diari d’aprenentatge.ods».

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l’es­cala de valoració. Arxiu: «Escala de valoració del diari d’aprenentatge.ods»

Avaluació sumativa

En finalitzar el procés (tot i que també es pot fer durant el procés) fem una avaluació sumativa i acreditativa on es reflecteixin els avenços dels alumnes, tant des del punt de vista individual com del funcionament dels equips. Disposem d’un parell d’escales d’avaluació un pels equips i altre pels alumnes en format de full de càlcul ODS. Cada escala té també una versió per importar des de les rúbriques de Google Classroom.

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l’escala d’avaluació individual. Arxiu: «Escala_de_valoracio_del_treball_individual.ods»


Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l’escala de valoració del grup. Arxiu: «Escala_de_valoracio_del_treball_en_grup.ods»

Arxius

Els arxius que acompanyen aquest treball són els indicats a continuació. Tots poden obtenir-se a partir del seu DOI, la qual cosa ens assegura disposar sempre de l’última versió:

 • Documents de text per als diaris d’aprenentatge adreçats a l’alumnat:
 • Avaluació durant el procés adreçats al professorat, fulls de càlcul:
 • Avaluació sumativa en finalitzar el procés formatiu per al professor, en format de full de càlcul
  • «Escala_de_valoracio_del_treball_individual.ods» (versió per al Google Classroom: «Escala_de_valoracio_del_treball_indi­vidual_(versio_classroom).ods»)
   https://doi.org/10.5281/zenodo.6974405.
  • «Escala_de_valoracio_del_treball_en_grup.ods» (versió per al Google Classroom: «Escala_de_valoracio__treball_en_equip_(per_importar_al_classroom).ods»)
   https://doi.org/10.5281/zenodo.6973808.

Nota sobre les versions per a Google Classroom

Les rúbriques que tenen versió per a Classroom són per importar la rúbrica des d’una tasca. S’ha de pujar l’arxiu ODS al Drive i obrir-lo perquè Google li canviï el format al seu propi. Una ve­gada fet això, ja es pot anar a la tasca del Classroom i importar la rúbrica. En l’ajuda de Google dis­posem de la forma d’importar rúbriques: Importar guías de evaluación compartidas.

Fonts

Tots els documents anomenats aquí, incloent-hi aquest mateix, estan sota una llicència CC BY-SA.

1Modificat de: Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio aprendizaje. CEDEC