Blog sobre educación

Categoría: Evaluación

Eines per l’avaluació del diari d’aprenentatge individual i del treball en equip

DOI: 10.5281/zenodo.6965728

Introducció

En aquest article proporcionem una sèrie de documents amb la finalitat de donar les eines per fer un diari d’aprenentatge i avaluar, tant el diari com el treball fet. També es donen documents per fer el diari en el cas que es treballi en equip i la seva avaluació, tant del diari com del treball fet. Per tant, s’in­clouen diversos documents que contenen instruccions pels alumnes i fulls de càlcul per a l’ava­luació del professorat. L’avaluació no comporta la utilització de totes les eines que presentem, ja que només farem servir les que ens interessin.

Aquests documents només són una proposta que podrem utilitzar, modificar o fer-los servir com a guia.

Diaris d’aprenentatge

Un diari d’aprenentatge és un objecte on l’alumnat enregistra periòdicament les seves expe­riències en el procés d’aprenentatge. Tot i que el més habitual és que sigui alguna mena de docu­ment amb text, no hi ha cap inconvenient en què estigui format per àudio (podcast) o vídeo, sempre que es res­pecti el marc temporal en la seva construcció.

En un diari d’aquest tipus, l’alumnat expressa les dificultats que té, allò que més o menys li agrada, els problemes que pot tenir amb els companys, etc. La diferència entre els dos tipus de dia­ris que proposem, l’individual per al treball en solitari i el de l’equip pel treball amb els companys, és el ti­pus de reflexió que se’ls proposa. Tot i que no es dona una estructura fixa sinó més aviat una sèrie d’idees per reflexionar i a on agafaran les que prefereixin en cada moment.

Individual

Aquest diari és per fer a la classe quan no es treballa cooperativament o en equips. El seu ob­jectiu és que l’alumnat sigui conscient de com porta la matèria i si li cal prendre cap mena d’acció per evi­tar endarrerir-se.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari individual
Què hem fet avui? Aspectes en què tinc més dificultats. Quins dubtes tinc i què puc fer per resoldre’ls. Aspectes que més/menys m’han agradat. He ajudat als companys o m’han ajudat ells. Porto el meu treball al dia?

Tenim la descripció completa en l’arxiu de text amb format ODT: «Instruccions per al diari d’aprenentatge individual.odt».

Treball en equip

El treball amb companys requereix altres competències i habilitats que quedaran reflectides en aquest document d’avaluació del treball en equip. A la següent taula tenim les propostes per aquest diari.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari de treball en equip1
He contribuït al progrés del grup? He estat responsable amb les tasques que per acord ens assignem? He acabat les tasques que tenia assignades? Hem arribat a temps segons les pautes donades pel professor/a? En aquest grup per a mi ha estat difícil… Com puc fer perquè la tasca del meu equip sigui més eficient? Què és el que hem fet especialment bé com a equip de feina? Què és el que he de millorar?

Podrem trobar les instruccions pels alumnes al document de text en format ODT: «Instruccions per al diari d’aprenentatge d’un treball en grup.odt».

Avaluació

Els diaris d’aprenentatge dels alumnes es presenten com una eina molt valuosa per fer una avalua­ció formadora i formativa.

Avaluació formadora

Escrivint el que l’alumne fa diàriament li fa prendre consciència de per què ho fa i quines mancan­ces i fortaleses té. La reflexió periòdica, que pot ser diària, setmanal o amb una altra perio­dicitat, sobre allò que està fent en aquell moment, ajuda a la seva autoregulació. Per tant, aquesta avalua­ció és el mateix diari.

Avaluació formativa

No només l’alumnat pot prendre decisions sobre el seu aprenentatge basant-se en la reflexió sobre la seva marxa docent, sinó també el professorat. Amb l’anàlisi d’aquests diaris té una infor­mació molt més propera i actualitzada dels seus alumnes que li permetrà prendre decisions amb un conei­xement de causa molt superior sobre les necessitats que té el seu alumnat.

Per fer aquest tipus d’avaluació proposem una rúbrica d’un sol punt per avaluar el seu diari, on es pot redactar el procés de l’alumne amb una doble finalitat. En primer lloc, perquè el professo­rat co­negui millor l’alumnat per prendre les decisions que calguin. En segon lloc, per retornar-li amb les anotacions del professor i que pugui millorar en el seu aprenentatge. La rúbrica la trobarem a l’arxiu de full de càlcul en format ODS: «Rúbrica d’un sol punt_ Diari d’aprenentatge.ods».

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de la rúbrica d’un sol punt. «Rúbrica d’un sol punt_ Diari d’aprenentatge.ods»

A més d’aquesta rúbrica hem afegit una escala de valoració amb els mateixos criteris, però on dona­rem una puntuació en lloc de redactar les observacions. Aquest sistema és més ràpid i senzill, però aporta menys in­formació que la rúbrica d’un sol punt. L’escala la trobarem a l’arxiu de full de càlcul en format ODS: «Escala de valoració del diari d’aprenentatge.ods».

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l’es­cala de valoració. Arxiu: «Escala de valoració del diari d’aprenentatge.ods»

Avaluació sumativa

En finalitzar el procés (tot i que també es pot fer durant el procés) fem una avaluació sumativa i acreditativa on es reflecteixin els avenços dels alumnes, tant des del punt de vista individual com del funcionament dels equips. Disposem d’un parell d’escales d’avaluació un pels equips i altre pels alumnes en format de full de càlcul ODS. Cada escala té també una versió per importar des de les rúbriques de Google Classroom.

Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l’escala d’avaluació individual. Arxiu: «Escala_de_valoracio_del_treball_individual.ods»


Elaboració pròpia. Captura de pantalla de l’escala de valoració del grup. Arxiu: «Escala_de_valoracio_del_treball_en_grup.ods»

Arxius

Els arxius que acompanyen aquest treball són els indicats a continuació. Tots poden obtenir-se a partir del seu DOI, la qual cosa ens assegura disposar sempre de l’última versió:

 • Documents de text per als diaris d’aprenentatge adreçats a l’alumnat:
 • Avaluació durant el procés adreçats al professorat, fulls de càlcul:
 • Avaluació sumativa en finalitzar el procés formatiu per al professor, en format de full de càlcul
  • «Escala_de_valoracio_del_treball_individual.ods» (versió per al Google Classroom: «Escala_de_valoracio_del_treball_indi­vidual_(versio_classroom).ods»)
   https://doi.org/10.5281/zenodo.6974405.
  • «Escala_de_valoracio_del_treball_en_grup.ods» (versió per al Google Classroom: «Escala_de_valoracio__treball_en_equip_(per_importar_al_classroom).ods»)
   https://doi.org/10.5281/zenodo.6973808.

Nota sobre les versions per a Google Classroom

Les rúbriques que tenen versió per a Classroom són per importar la rúbrica des d’una tasca. S’ha de pujar l’arxiu ODS al Drive i obrir-lo perquè Google li canviï el format al seu propi. Una ve­gada fet això, ja es pot anar a la tasca del Classroom i importar la rúbrica. En l’ajuda de Google dis­posem de la forma d’importar rúbriques: Importar guías de evaluación compartidas.

Fonts

Tots els documents anomenats aquí, incloent-hi aquest mateix, estan sota una llicència CC BY-SA.

1Modificat de: Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio aprendizaje. CEDEC

Diario del alumnado y rúbrica de un solo punto, para evaluar sin calificar

En ocasiones se ha confundido la evaluación con la «nota», cuando la realidad es que toda calificación es evaluativa, pero no toda evaluación califica. La evaluación debe servir para que el alumnado pueda regular su aprendizaje, de forma que sea consciente de lo que debe mejorar o rectificar y de lo que ya ha conseguido. Una nota, sea numérica o cualitativa (en realidad las diferencias entre ambas no existen, ya que podemos transformar una en otra con un simple algoritmo), aporta una información muy parcial y poco enriquecedora, que muchas veces no va mucho más allá de un «debe estudiar más», «debe dedicar más tiempo a trabajar la asignatura» o cualquier consideración generalista similar.

En el proceso evaluativo la información que el alumnado debe tener sobre ella toma un protagonismo primordial. Para que el alumnado pueda saber cómo es su aprendizaje debe tener información sobre este. Si queremos que la evaluación sea efectiva (formativa y formadora), los aprendices deben recibir información antes y después de realizarla.

 • Antes de la evaluación:
  • El alumnado debe tener conocimiento de los objetivos de lo que será evaluado, es decir, qué se pretende que consigan.
  • Debe saber los criterios de corrección, es decir, de qué forma queremos que logren lo que será evaluado.
 • Después de la evaluación:
  • Lo más importante es la retroalimentación que recibe el alumnado del proceso evaluativo. Esta retroalimentación llegará principalmente del profesorado (evaluación del profesor) pero también de los compañeros (coevaluación) y de uno mismo (autoevaluación). En la retroalimentación se debe incidir en dos aspectos, el primero de ellos es destacar en lo que debe ser mejorado y el segundo es poner de manifiesto lo que ya se ha logrado.

Cómo hacer la retroalimentación

El conocimiento de los objetivos del aprendizaje y los criterios de evaluación son sencillos de efectuar, ya que de una forma u otra siempre los tenemos presentes. Sin embargo, la retroalimentación puede ser más complicada.

Siempre que evaluemos (preguntas, producto final, exposición, observación directa, entrevista con el alumno, etc.) debemos dar una retroalimentación escrita que pueda ser de utilidad para la autorregulación de quien la recibe y para la toma de decisiones sobre el aprendizaje por quien la hace. En su forma más básica pueden ser apuntes textuales redactados a mano, por ejemplo en el margen de un examen. Si usamos medios digitales, deberemos utilizar los mecanismos de retroalimentación que todos tienen. En cualquiera de los dos casos haremos énfasis en decir lo que se ha logrado y lo que se debe mejorar.

Si cambiamos de nivel, las rúbricas (y otras herramientas de evaluación similares) también dan información al alumnado acerca de sus progresos, puesto que tienen por escrito los criterios y en qué medida los han obtenido. Pero sin duda lo más útil, tanto para el alumno como para el profesor, son los informes textuales sistematizados de las diferentes fases del aprendizaje. Esto último se puede conseguir con un par de herramientas como el diario del alumnado y las rúbricas de un solo punto.

El diario del alumnado

Llevado a cabo por el profesorado, tiene función principalmente formativa. Este diario contiene la observación sistemática del alumno a lo largo del tiempo, donde se irán anotando los progresos y aspectos a mejorar de cada uno. A falta de software especializado, esto se puede hacer en una hoja de cálculo. Poniendo en las columnas los días y en las filas los alumnos. Cada día podemos hablar con algún alumno en particular, observarlo detenidamente o aprovechar las interacciones que tenemos con él en clase para ver cómo va su trabajo y tomar las notas oportunas.

El alumno que es evaluado con este tipo de rúbrica recibe mucha más información que con cualquiera de las otras herramientas de evaluación, puesto que se especifican por escrito de forma personalizada, los aspectos que afectan al alumno.

Diario del alumnado. Elaboración propia. Ejemplo ficticio de un diario de alumnos hecho con una hoja de cálculo. Todos los días se intenta anotar información sobre algún alumno. El uso de un sistema de colores puede ayudar a centrarse en aquellos que necesitan más atención

ACLARACIÓN:
El diario de alumnos no debe ser confundido con el registro anecdótico, que se define como:

Un informe que describe hechos, eventos o situaciones concretas que se consideran importantes para un grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos.

Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo

El registro anecdótico se encamina sobre todo a hechos significativos o que salen de la normalidad; en cambio, el diario del alumnado es un registro sistemático de los progresos de los alumnos en el proceso de aprendizaje.

El diario del alumnado no debería darse a conocer directamente a los alumnos, en este caso la retroalimentación consistirá en utilizar la información recopilada para orientar al alumno en su progreso.

Rúbricas de un solo punto

Tienen función evaluadora formativa y formadora. Constan de unos objetivos que el alumnado debe conseguir y sobre ellos se escribe lo que hay que mejorar y lo que se ha conseguido. Empleadas selectivamente y con sensatez pueden ser un mecanismo evaluador muy valioso.

Este tipo de rúbricas son una modificación de las rúbricas analíticas convencionales. La rúbrica de un solo punto es especialmente adecuada para la evaluación sin calificación. Son rúbricas donde únicamente se indica el nivel experto (el más alto) y en lugar de seleccionar el grado de consecución deben escribirse los puntos a mejorar y los puntos ya alcanzados, por lo que es idónea para la evaluación formativa, formadora y diferenciada.

Rúbrica de un solo punto para evaluar el trabajo en equipo. En la columna central se indican los objetivos y en la izquierda y derecha se escriben los aspectos a mejorar y los ya conseguidos. Elaboración propia.

Este tipo de rúbrica puede realizarse como evaluación del profesorado o como autoevaluación por parte de los alumnos. Recomendamos utilizarlas desde una hoja de cálculo donde cada página tendrá una copia para cada alumno, aunque hay soluciones automatizadas. Esta rúbrica es la que más tiempo consume por el profesorado, ya que debe redactarse un informe para cada uno de los evaluados. Por este motivo no puede ser el único tipo de evaluación y debe ir compaginándose con el resto.

El resultado de esta rúbrica, una vez completada, puede (y debe) ser dado a conocer al alumnado.

Calificación

La evaluación es un proceso que comprende todo el proceso de aprendizaje, mientras que la calificación (asignación alfanumérica que caracteriza al alumno) es un hecho puntual y habitualmente final y sumativo. Aunque cada vez pierde mayor importancia en el proceso evaluativo, la calificación es necesaria como medida certificadora que constata que se han logrado unos determinados objetivos. Sobre la calificación no es necesario hablar mucho más, ya que durante décadas es casi el único tipo de retroalimentación que han recibido los alumnos, por lo que hay experiencia sobrada.

Fuentes

© 2023 Bilateria

Tema por Anders NorenArriba ↑