Blog sobre educación

Categoría: Situaciones de Aprendizaje

Diseño y desarrollo de situaciones de aprendizaje con IA

La creación de situaciones de aprendizaje (SDA) es una tarea laboriosa y no exenta de cierta complejidad. En este artículo proporcionamos una serie de prompts (instrucciones) para que podamos acelerar el proceso gracias al uso de la IA generativa de texto. Las SDA que podamos hacer servirán para cualquier comunidad autónoma, si necesitamos requerimientos especiales podemos añadirlos a los prompts que proporcionamos aquí.

Hemos hecho también una versión adaptada a la creación de situaciones de aprendizaje siguiendo el modelo de Cataluña: Disseny i desenvolupament de situacions d’aprenentatge amb IA.

Elección de la IA

Actualmente, disponemos de más de una inteligencia artificial para utilizar en nuestras tareas. Por ejemplo:

Estas son las más empleadas, pero todavía hay más y después de probarlas todas, solo hay dos que pueden hacer una SDA en condiciones, son ChatGPT (cualquiera de sus versiones) y Claude. Aunque esta última solo nos dejó hacer la primera parte por haber llegado al límite de mensajes y después de un buen rato de espera (unas 3 horas) pudimos continuar. El resto de IA empiezan a hacer la SDA sin tener todos los datos, porque no hacen caso cuando se les dice que esperen nuestras instrucciones, de forma que no se pueden utilizar en esta tarea.

Prompts

Los prompts son las instrucciones que damos a la IA para que haga su trabajo y los podéis encontrar en la web:

Guía de Inteligencia artificial en educación.

Su uso es muy sencillo, solo hay que ir copiando los prompts en el chat de la IA y dándole la información que irá pidiendo. Esta información conviene tenerla ya preparada. Será necesario:

 1. Lista de todas las competencias específicas (CE) numeradas. Por ejemplo, CE1, CE2, etc.
 2. Criterios de evaluación de las CE, también numerados.
 3. Lista de saberes qué queremos usar, igualmente numerados.

Además

 • Los prompts se añaden de forma secuencial, todos en la misma conversación, aunque no es necesario escribirlos de una sola vez y se puede interrumpir el proceso para continuarlo más tarde donde se dejó.
 • Tenemos que leer muy atentamente en todo momento qué dice la IA. No hay que dudar en pedir explicaciones y rectificaciones ante cualquier propuesta que nos genere dudas o no sea de nuestro gusto. La personalización de la SDA es necesaria.
 • Una vez terminada la SDA seguramente tendremos que volver a la conversación con la IA para ampliar o rectificar determinadas partes, por lo que recomendamos guardar la dirección para referencia futura.

Los prompts se han dividido en dos partes:

 • Diseño de la situación de aprendizaje (prompts 1 a 9) en que se crea y define la situación de aprendizaje. Es la parte más teórica y que nos servirá para rellenar la documentación que se suele pedir desde la administración educativa.
 • Concreción y desarrollo (prompts 10 a 20) donde se encuentran las instrucciones detalladas de cómo se lleva a cabo y con lo que podremos hacer el dosier del alumno. Es, por tanto, la parte que llevaremos realmente a la práctica.

Al finalizar todo el proceso, debemos comprobar que sea lógico, coherente, adaptado al nivel del alumnado y que esté en la línea de nuestra forma de actuar.

Además, debemos adaptar la SDA a nuestro propio estilo, de forma que podemos ir modificando lo que la IA nos va proponiendo y también le podemos pedir que modifique, rectifique o elimine algunas partes.

Esperamos que sea útil y que podáis sacar mucho provecho. Para cualquier problema o duda puedes ponerte en contacto en el correo:

Disseny i desenvolupament de situacions d’aprenentatge amb IA

La creació de situacions d’aprenentatge (SDA) és una tasca laboriosa i no exempta de certa complexitat. En aquest article proporcionem una sèrie de prompts (instruccions) perquè puguem accelerar el procés gràcies a l’ús de la IA generativa de text.

Hemos hecho también una versión en castellano apta para todas las comunidades autónomas: Diseño y desarrollo de situaciones de aprendizaje con IA.

Avís

Aquest article substitueix a tots els anteriors que parlaven de situacions d’aprenentatge (SDA) amb ChatGPT.

El motiu és que hem simplificat i millorat considerablement el procés de creació de les SDA. Ara és més senzill i ràpid. Només cal anar copiant i enganxant una sèrie de prompts (23 en total) per, partint de zero, acabar amb una SDA (quasi) directament aplicable a l’aula.

Prompts

Els prompts són les instruccions que donem a la IA perquè faci el seu treball i els podeu trobar al document que teniu a continuació:

Disseny i desenvolupament de situacions d’aprenentatge.

El seu ús és molt senzill, només cal anar copiant els prompts al xat de la IA i donant-li la informació que anirà demanant. Aquesta informació convé tenir-la ja preparada. Ens caldrà:

 1. Llista de totes les competències específiques (CE) numerades. Per exemple, CE1, CE2, etc.
 2. Criteris d’avaluació de les CE, també numerats.
 3. Llista de sabers què volem usar, igualment numerats.

A més

 • Els prompts s’afegeixen de forma seqüencial, tots a la mateixa conversa, encara que no cal escriure’ls d’una vegada i es pot interrompre el procés per continuar-lo més tard on es va deixar.
 • Hem de llegir molt atentament en tot moment què diu la IA. No cal dubtar a demanar explicacions i rectificacions davant de qualsevol proposta que ens generi dubtes o no sigui del nostre gust. La personalització de l’SDA és necessària.
 • Un cop acabada l’SDA segurament haurem de tornar a la conversa amb la IA per ampliar o rectificar determinades parts, per la qual cosa recomanem desar-ne l’adreça per a referència futura.

Els prompts estan dividits en dues parts:

 • Disseny de la situació d’aprenentatge (prompts 1 a 12) en què es crea i defineix la situació d’aprenentatge. Aquesta part ens permetrà omplir la plantilla del Departament. Trobareu l’enllaç a la plantilla (una per l’educació bàsica i altre per batxillerat) al mateix document abans esmentat.
 • Concreció i desenvolupament (prompts 13 a 23) a on es troben les instruccions detallades de com es porta a terme i amb el que podrem fer el dossier de l’alumne.

En finalitzar tot el procés, hem de comprovar que sigui lògic, coherent, adaptat al nivell de l’alumnat i que estigui en la línia de la nostra forma d’actuar.

A més hem d’adaptar l’SDA al nostre propi estil, de forma que podem anar modificant el que la IA ens va proposant i també li podem demanar que modifiqui, rectifiqui o elimini algunes parts.

Una cosa que acostumo a fer és demanar-li un guió orientatiu dels informes, treballs escrits, presentacions o debats que demana, d’aquesta forma els alumnes saben quins són els aspectes principals que han de tractar en cada moment.

Aquí teniu un exemple sencer amb ChatGPT-3.5 que us pot servir de guia per veure com li donem les dades a la IA.

Esperem que sigui útil i que pugueu treure molt de profit. Per qualsevol problema o dubte us podeu posar en contacte en el correu:

GPT personalitzats que dissenyen situacions d’aprenentatge

Hem creat diversos GPT que ajuden a fer situacions d’aprenentatge (SdA). Cada GPT Inclou les següents dades en els arxius de documentació:

 • ESO
  • Vectors clau de l’educació bàsica.
  • Competències transversals.
  • Indicadors operatius de les competències transversals.
  • Mesures i suports universals en el centre educatiu.
  • Instruccions per crear la situació d’aprenentatge a l’educació bàsica basada en la plantilla del Departament.
 • Batxillerat
  • Components Transversals de les Competències Clau del Batxillerat.
  • Indicadors Operatius de les Competències Clau.
  • Mesures i suports universals en el centre educatiu.
  • Instruccions per crear la situació d’aprenentatge a batxillerat basada en la plantilla del Departament.
 • Segons cada matèria
  • Competències específiques.
  • Criteris d’avaluació de les competències específiques.
  • Sabers

Seguidament, tenim l’autodescripció que cada GPT fa de si mateix en 30 paraules. Hèctor és un GPT generalista amb el que es poden fer SdA de qualsevol matèria i nivell, la resta són específics cadascun d’una matèria, el que els fa molt més eficients.

Hèctor. Educació bàsica i batxillerat

Especialista a crear i implementar Situacions d’Aprendre per a l’educació bàsica i batxillerat, adaptades a necessitats específiques, enfocades en competències transversals i específiques.

Accés al GPT

No obstant és menys eficient que els GPT especialitzats en una única matèria que hi ha a continuació, perquè la quantitat de documentació que ha de revisar cada vegada és enorme, el que fa que de vegades es perdi o no trobi el que busca.

En lloc d’utilitzar Hèctor, també tenim l’alternativa de fer-ho sense GPT, és a dir utilitzant prompts per anar construint la SdA, amb aquest sistema a més es pot fer amb la versió gratuïta ChatGPT 3.5. En aquest article titulat Disseny i Concreció de Situacions d’Aprenentatge amb ChatGPT teniu detallat com fer la SdA sense el GPT, només amb prompts.

Olívia. Biologia de batxillerat

Ajuda en la preparació de classes, situacions d’aprenentatge, activitats, exercicis i exàmens de Biologia en Batxillerat, adaptant-se a les necessitats educatives de Catalunya, amb enfocament en raonament i pensament crític.

Accés al GPT

Robert. Biomedicina de 1r de batxillerat

GPT especialitzat en l’optativa de biomedicina a 1r de batxillerat, ajuda professors a crear situacions d’aprenentatge per a batxillerat, oferint suport en planificació educativa, integrant competències clau, i assessorant sobre aspectes ètics i metodològics.

Accés al GPT

Nicolau. Matemàtiques aplicades a les CCSS de Batxillerat

Assistent virtual especialitzat en matemàtiques aplicades a les ciències socials per a 1r i 2n de Batxillerat. Ofereix suport en l’elaboració de situacions d’aprenentatge, activitats, exercicis, problemes i preparació per a la selectivitat, utilitzant metodologies actives, tot promovent la comprensió i la capacitat crítica en els alumnes.

Accés al GPT.

Pau. Matemàtiques (modalitat de ciències i tecnologia) de Batxillerat

Ajudant virtual en matemàtiques de 1r i 2n de Batxillerat, ofereix suport didàctic interactiu, facilitant l’aprenentatge competencial mitjançant la creació de situacions d’aprenentatge, resolució de problemes, preparació per a les PAU, i desenvolupament de competències específiques.

Accés al GPT

Queralt. Digitalització de 4t d’ESO

Assistent virtual especialitzada en digitalització per a l’educació de 4t d’ESO. Ofereix suport pedagògic en la creació de situacions d’aprenentatge, activitats interactives i estratègies d’avaluació, amb un enfocament en competències digitals i metodologies inclusives i innovadores.

Accés al GPT

Especialista en la Creació de Situacions d’Aprenentatge per a l’Educació Bàsica amb ChatGPT Personalitzat

Des de novembre de 2023 ChatGPT ha incorporat el que denomina Customized GPTs que bàsicament consisteix a donar-li dades que ha de tenir en compte a l’hora de respondre les instruccions dels usuaris. Això li permet esdevenir un expert pràcticament en qualsevol temàtica.

Els GPT personalitzats s’han de crear amb la versió 4, però quan es fan públics es poden utilitzar també amb la versió gratuïta ChatGPT-3.5.

Hem fet un GPT especialitzat en la creació de Situacions d’Aprenentatge (SdA) a l’educació bàsica en Catalunya, és a dir a primària i ESO. Aquest GPT té en el seu poder les competències específiques, criteris d’avaluació i sabers de totes les matèries, a més de les competències transversals i clau. De fet, inclou totes les instruccions del Departament per aquests nivells, de forma que podem assegurar que és un autèntic expert en la creació de SdA.

Com funciona

Aquest GPT es pot trobar en el següent enllaç: Mestre SdA per a l’educació bàsica.

Podem començar prement el botó:

A partir d’aquest moment GPT farà preguntes i ens donarà 3 temàtiques, a escollir una, s’encarregarà del disseny i ens proporcionarà la plantilla del Departament sobre SdA, també ens donarà l’oportunitat de desenvolupar amb més detall les activitats proposades a la plantilla.

Li podem fer suggeriments, demanar rectificacions, aclariments, demanar rúbriques, etc. Hem de mantenir una conversa amb el GPT fins a obtenir allò que volem.

Podeu veure aquí un exemple on l’hem demanat que faci una SdA basada en uns sabers concrets.

Important:

En el moment d’escriure aquest article s’està implantant l’ús dels GPT personalitzats a les versions gratuïtes i s’espera que d’aquí a pocs dies ja estiguin disponibles per a tothom, de forma que es podrà accedir també amb la versió 3.5 de ChatGPT, cosa que ara mateix només és possible amb la versió de pagament ChatGPT-4.

Grup de Telegram sobre IA en educació: @ChatGPTedu

© 2024 Bilateria

Tema por Anders NorenArriba ↑